Tag

Atopic Diseases
Zhenwei Tang, Shenxin Li, Minxue Shen, Yi Xiao, Juan Su, Juan Tao, Xiaohui Wang, Shijun Shan, Xiaojing Kang, Bin Wu, Bin Zou, Xiang Chen, Association of exposure to artificial light at night with atopic diseases: A cross-sectional study in college students, International Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 241, 2022, 113932, ISSN 1438-4639, https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2022.113932....
Read More