Tag

Coronary Heart Disease
Ningjian Wang, Ying Sun, Haojie Zhang, Bin Wang, Chi Chen, Yuying Wang, Jie Chen, Xiao Tan, Jihui Zhang, Fangzhen Xia, Lu Qi, Yingli Lu, Long-term night shift work is associated with the risk of atrial fibrillation and coronary heart disease, European Heart Journal, 2021;, ehab505, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab505
Read More