Tag

Blood Testis Barrier
Yu G, Tang Z, Chen H, Chen Z, Wang L, Cao H, Wang G, Xing J, Shen H, Cheng Q, Li D, Wang G, Xiang Y, Guan Y, Zhu Y, Liu Z, Bai Z. Long-term exposure to 4G smartphone radiofrequency electromagnetic radiation diminished male reproductive potential by directly disrupting Spock3-MMP2-BTB axis in the testes of...
Read More
Gang Yu, Zeping Tang, Hui Chen, Zhiyuan Chen, Lei Wang, Hui Cao, Gang Wang, Jiansheng Xing, Haotao Shen, Qing Cheng, Donghui Li, Guoren Wang, Yang Xiang, Yupeng Guan, Yabing Zhu, Zhenxiang Liu, Zhiming Bai, Long-term exposure to 4G smartphone radiofrequency electromagnetic radiation diminished male reproductive potential by directly disrupting Spock3–MMP2-BTB axis in the testes of...
Read More